KALAS

Kalkyl- och Analysmodell för Lokala Aktörers Samverkan

 

PROBLEMET VI MÖTER

Många gånger möter man som utredare, forskare eller konsult fenomen som spänner över många samhällssektorer och berör många aktörer. Ofta möter man en dragkamp mellan olika intressenter om hur kostnader och intäkter för en åtgärd eller en insats ska fördelas oavsett om det gäller att samverka kring utsatta barn eller behandling av missbrukare med psykiska störningar i botten.

I stället för att samverka kring en lösning av problemet fastnar man i en Svarte-Petterlek om vem som ska bära kostnaderna. Detta problem har vi sökt hitta en lösning på genom att ta fram en datoriserad kalkylmodell med vars hjälp komplexa projekt, processer eller åtgärder som påverkar många aktörer på ett tämligen enkelt vis kan värderas

MODELLEN VI BYGGT

KALAS är en datoriserad kalkyl och presentationsmodell som bygger på de olika stegen i en traditionell samhällsekonomisk bedömning av ett projekt. Detta projekt kan vara en enskild individs rehabiliteringplan eller byggandet av en motorväg. Den centrala tanken är att man skall ställa utvecklingen utan projektet mot utvecklingen med projektet och jämföra kostnader och intäkter för alla inblandade över en viss tidsperiod.

I programmet går man igenom de olika stegen i en samhällsekonomisk bedömning, dvs identifiering av relevanta aktörer och aktiviteter, kvantifiering av hur projektet kommer att påverka dessa aktiviteter under perioden samt att värdera kostnader och intäkter för de olika aktiviteterna

När alla relevanta aktiviteter väl är inmatade och det tänkta utvecklingsförloppet för projektet och referensutvecklingen konstruerade, kan man studera resultaten för olika aktörer över tid eller totalt. Det är enkelt att ändra priser, diskonteringsränta eller utvecklingsförlopp och genast se hur detta slår på resultatet. Presentationsdelen i programmet är speciellt utformad för att med enkla kommandon presentera ett stort antal alternativa kalkyler.

De senaste versionerna av KALAS har framför allt byggts för att illustrera hur samspelet mellan olika aktörer (t.ex. kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassan) kan ge olika totala kostnader för hanteringen av en viss typ av klienter samt hur deras agerande också fördelar om kostnader och intäkter mellan de olika aktörerna. Den är därmed ett intressant instrument för att studera samverkansproblemet och söka lösningar på det.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Ofta är utgångspunkten för ett uppdrag att det existerar ett fenomen eller en verksamhet som korsar många organisationsgränser och där konsekvenserna av detta är en aning oklara eller att man är oenig om dem. Låt säga långtidssjukskrivna med diffusa rygg-nackdiagnoser en växande och ganska kostsam grupp som berör många aktörer.

Då uppdragsgivaren tar kontakt med oss handlar det i ett första steg om att identifiera problemet, beskriva det såsom ett förlopp och identifiera berörda aktörer i det här fallet t.ex. sjukvården, försäkringskassan, socialtjänsten arbetsförmedling och AMI. Med detta som grund identifieras de två huvudförlopp vi vill analysera t.ex. med och utan en utvecklad samverkansmodell kring behovsgruppen (best case och worst case). Allt detta gör vi i ett första steg tillsammans med uppdragsgivaren.

I nästa steg sätter vi tillsammans med uppdragsgivaren samman en sorts expertpanel på cirka 8-12 personer. Denna expertpanel arbetar vi tillsammans med i 3-6 arbetsseminarier om vardera en halv dag vid vilka vi mejslar fram de två alternativen och i detalj beskriver, kvantifierar och värderar deras förlopp.

Allt detta resulterar i en rapport på mellan 25 och 50 sidor där analysen i detalj redovisas. Vid sidan av rapporten kan man säga att resultatet därjämte består av att uppdragsgivaren ofta får klart för sig vilka ledningsinsatser analysen ger anledning att genomföra samt att det i expertgruppen uppstår en unik insikt i helhetsaspekten av ett komplext förlopp en helhetsbild som praktisk taget ingen annan har.

KOSTNADER

För att genomföra en analys är vår erfarenhet att en arbetsinsats i intervallet 10-25 konsultdagar samt arbetstiden för de som medverkar i expertpanelen är vad som erfordras. Detta inkludera allt från inledande uppdragsdialog, allt analysarbete, tryckfärdig rapport samt avrapporteringsseminarium inför uppdragsgivaren. Från det att första kontakt tagits i frågan till dess att slutrapport föreligger brukar normalt sett åtgå 3-5 månader. Allt beroende på intensiteten i expertgruppen arbete.

Du kan läsa mer i denna enkla manual för programmet - i html eller PDF (Ca. 8 Mb)